رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

گفتگو با مرجان صادقی درباره کارنامه بندار بیدخش