رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

ایران همین جا است که ایستاده ایم / پیوست رادیو شاهنامه 72
آیین بزرگداشت زنده یاد جواد طباطبایی / پیوست رادیو شاهنامه 72
سیاوش و سودابه(داستان عشق نامادری به ناپسری در اساطیر ملل) / پیوست رادیو شاهنامه68
سبب پیدایی نوروز در روایت‌های ادبی / پیوست رادیو شاهنامه ۶۸
سخنرانی سجاد آیدنلو | پیوست شماره شصت و هفتم رادیو شاهنامه
رستم و سهراب بخش چهارم (پیوست رادیو شاهنامه ۶۶)