رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

شاهنامه شناسی استاد سید حسن تقی زاده / جواد رنجبر درخشی لر
دگرخوانی اسطوره ضحاک از اژدهایی پتیاره تا برهمنی عبادت پیشه / محمود رضایی دشت ارژنه
سیمرغ در ادب فارسی و در شاهنامه / نعمت ییلدریم
فرسخن سیمای زنان در شاهنامه سخنران : علیرضا قیامتی
روحانیان در دوره ساسانیان
رادیو شاهنامه | شماره هفتاد و سوم
شاهنامه در تاجیکستان / شاه منصور شاه میرزا
شاهنامه و علوم سیاسی / چواد رنجبر درخشی لر
ایران همین جا است که ایستاده ایم / پیوست رادیو شاهنامه 72
آیین بزرگداشت زنده یاد جواد طباطبایی / پیوست رادیو شاهنامه 72