رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

گفتگو با مرجان صادقی درباره کارنامه بندار بیدخش
سخنرانی جلال خالقی مطلق / پیوست رادیو شاهنامه پنجاه ودوم