رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

سخنرانی جلال خالقی مطلق / پیوست رادیو شاهنامه پنجاه ودوم