نوشته‌ها

رادیو شاهنامه بخش شانزدهم

رادیو شاهنامه | بخش شانزدهم
آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی

آنچه در بخش شانزدهم خواهید شنید:
معرفی زنان شاهنامه | شهرناز و ارنواز

نقالی یکتا عسگری حموله در آیین سپاس رستم

سخنان عباس زریاب خویی درباره فردوسی

شعر عقاب سروده پرویز ناتل خانلری با آوای او

معرفی کتاب طومار نقالی شاهنامه اثر سجاد آیدنلو

و خبرهای در پیوند با شاهنامه

پیشکش به  پزشکان و  پرستاران

گوینده: فرانک ‌خسروی
سردبیر: کوروش جوادی
تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان

هر هفته با رادیو شاهنامه