نوشته‌ها

موسیقی در ایران باستان
سخنرانی مهشید فراهانی

 

از کوروش جوادی و محمد ولیان
رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان فارسی
تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان