نوشته‌ها

شاهنامه و علوم سیاسی / چواد رنجبر درخشی لر

شاهنامه و علوم سیاسی
سخنرانی جواد رنجبر درخشی لر

 

از کوروش جوادی و محمد ولیان
رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان فارسی
تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان