نوشته‌ها

روحانیان در دوره ساسانیان

روحانیان در دوره ساسانیان
سخنران : آرزو رسولی

 

از کوروش جوادی و محمد ولیان
رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان فارسی
تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان