نوشته‌ها

سیمرغ در ادب فارسی و در شاهنامه / نعمت ییلدریم

فرسخن
سیمرغ در ادب فارسی و در شاهنامه
سخنران : نعمت ییلدریم

 

از کوروش جوادی و محمد ولیان
رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان فارسی
تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان