نوشته‌ها

دگرخوانی اسطوره ضحاک از اژدهایی پتیاره تا برهمنی عبادت پیشه / محمود رضایی دشت ارژنه

فرسخن
دگرخوانی اسطوره ضحاک از اژدهایی پتیاره تا برهمنی عبادت پیشه
سخنران : محمود رضایی دشت ارژنه

 

از کوروش جوادی و محمد ولیان
رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان فارسی
تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان