رادیو شاهنامه بخش دهم

رادیو شاهنامه بخش دهم

رادیو شاهنامه | بخش دهم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش دهم خواهید شنید: سخنان ابوالفضل خطیبی / آفرین بزرگان در داستان سیاوش معرفی کتاب حماسه پدیده شناسی تطبیقی شعر پهلوانی اثر جلال خالقی مطلق و خبرهای در پیوند ب…
رادیو شاهنامه بخش نهم

رادیو شاهنامه بخش نهم

رادیو شاهنامه | بخش نهم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش نهم خواهید شنید: سخنرانی امیرحسین ماحوزی با عنوان خداوند رخش؛ احیای پیمان معرفی کتاب درآمدی بر ساختار اسطوره ای شاهنامه اثر بهار مختاریان بوی جوی مولیان / موسیق…
رادیو شاهنامه بخش هشتم

رادیو شاهنامه بخش هشتم

رادیو شاهنامه | بخش هشتم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش هشتم خواهید شنید: یعقوب فرزند شمشیر سروده هما ارژنگی سخنان ژاله آموزگار در شب محمود افشار چند رباعی از جلال خالقی مطلق از کتاب آهوی کوهی در دشت با آوای ایشان گوینده…
رادیو شاهنامه بخش هفتم

رادیو شاهنامه بخش هفتم

رادیو شاهنامه | بخش هفتم  ویژه شب چله آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش هفتم خواهید شنید: یادداشت میرجلال الدین کزازی درباره شب چله داستان رستم و سهراب به نثر (بخش نخست) پیام جلال خالقی مطلق بهشب چله / شاهنامه کتاب…
رادیو شاهنامه بخش ششم

رادیو شاهنامه بخش ششم

  رادیو شاهنامه | بخش ششم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش ششم خواهید شنید: سخنان محمدرضا شفیعی کدکنی درباره زبان فارسی و زبان های محلی درس گفتار رستم و اسفندیار از میرجلال الدین کزازی معرفی کتاب جامعه شناسی …
رادیو شاهنامه بخش پنجم

رادیو شاهنامه بخش پنجم

  رادیو شاهنامه | بخش پنجم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش پنجم خواهید شنید: سرمقاله : چو ایران نباشد تن من مباد سخن : سخنان مجتبی مینوی درباره فردوسی و شاهنامه معرفی کتاب : نیم پخته ترنج اثر سجاد آیدنلو …
رادیو شاهنامه بخش چهارم

رادیو شاهنامه بخش چهارم

رادیو شاهنامه | بخش چهارم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش چهارم خواهید شنید: چکامه فردوسی سروده علیرضا شجاع پور معرفی کتاب زنان شاهنامه اثر جلال خالقی مطلق سخنرانی اشکان رهگذر در آیین سپاس علی اکبر صادقی و خبرهای در پیوند با شا…

رادیو شاهنامه بخش سوم

رادیو شاهنامه | بخش سوم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش سوم خواهید شنید: بخشی از اپرای رستم و سهراب اثر لوریس چکناوریان معرفی کتاب از رنگ گل تا رنج خار اثر قدمعلی سرامی خبرهای در پیوند با شاهنامه و ... گوینده: فرانک ‌خسروی سردبیر: کوروش…
رادیو شاهنامه بخش دوم

رادیو شاهنامه بخش دوم

  رادیو شاهنامه | بخش دوم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی آنچه در بخش دوم خواهید شنید: آغاز بخش دوم با آوای ژاله آموزگار سخنرانی میرجلال الدین کزازی در آیین سپاس رستم سخنان شاه منصور شاه میرزا درباره جایگاه شاهنامه در تاجیکستان و ... …
رادیو شاهنامه بخش نخست

رادیو شاهنامه بخش نخست

  رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان فارسی آنچه در بخش نخست خواهید شنید: چکامه فردوسی با آوای هما ارژنگی معرفی کتاب شاهنامه و فلسفه تاریخ اثر مرتضی ثاقب فر مروری بر خبرهای فرهنگی روزها و هفته هایی که گذشت گوینده: فر…